Yêu Giả Vi Vương

yeu-gia-vi-vuong
Tác giả:Yêu Dạ
Hoàn Thành Sưu tầm
Giới thiệu:

Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ.

Bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động! Long mỗ trở về, các mem ở đâu?