Vạn Cổ Đệ Nhất Đế [C]

van-co-de-nhat-de
Sưu tầm
Giới thiệu:

Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất!
Một cái đứng ở chín tầng trời, bễ nghễ chúng sinh nam nhân truyện xưa.

Cảnh giới:
Phàm cảnh, Linh cảnh, Tông cảnh, Thiên Cảnh, Tôn Cảnh, Thánh Cảnh, Đế Cảnh, Tổ Cảnh, Thần Cảnh, Tổ Thần.