Tử Tiêu [C]

tu-tieu
Convert
Giới thiệu:

Tử Tiêu giả, ngọn nguồn thiên địa, đại đạo lúc đầu.

Tại thế giới này, Tiên Giới rơi rụng, Cửu U ẩn lui. Có pháp vô đạo, không thể Trường Sinh.

Ở trần gian, Thần Đình cai quản tất cả, tiên thiên giương cao. Dị tộc thèm muốn, Thiên Ma rình mò.

Tạ Trình, mang theo một tòa đạo cung thần bí, hàng lâm giới này.

Bất Tử Bất Diệt, suy diễn Vạn Pháp!

Bao phủ Chư Thiên, uy đến vạn giới!