Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Tác giả:Mộc Lan
Sáng tác
Giới thiệu:

Thiên Đế là rồng, Thiên Hậu là phụng, vậy hài tử sinh ra sẽ giống ai?

Xin thưa, còn chưa biết được, vì Thiên Hậu sinh hạ một quả trứng!

Tiên thai còn nằm bên trong, chưa chịu phá vỏ ra ngoài.

Thiên Đế, Thiên Hậu cũng không dám thúc giục, để tiên thai tự do tùy ý.

Thần Hy Kim Tiên biết tin đến thăm, không cẩn thận làm rơi quả trứng.

Tiên thai chấn động, mười phách đứt đoạn, sinh mệnh không đầy đủ, có sống được hay không còn rất khó nói.

Họa này, độ thế nào đây?

Mười kiếp nhân sinh, thu thập mười phách, linh hồn toàn vẹn tự nhiên sẽ hồi sinh.

Nhưng ai sẽ trải qua mười kiếp thu thập mười phách lưu lạc?

Xin thưa là Thần Hy Kim Tiên.

Tu tiên cũng cần có nhân duyên, gặp đúng người đúng mệnh, tạo hóa ắt sẽ an bài.

P/s: Trong quá trình sáng tác mình dùng nhiều bút danh, TRẦN NGUYỆT VÂN hay Mộc Lan đều là mình, vui lòng cmt tố đạo văn xin cảm ơn.