Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão [C]

Convert
Giới thiệu:

Xuyên thẳng qua đến thần kỳ Tu Hành giới, kích hoạt mạnh nhất phụ trợ hệ thống, đọc đến, đốn ngộ, suy diễn, không gì làm không được.

Đinh!

Tiêu hao 500 ức Ngũ Hành bổn nguyên, linh căn tăng lên tới Tuyệt phẩm!

Đinh!

Kí Chủ tiến vào đốn ngộ trạng thái, ngộ tính đề cao gấp trăm lần, lập tức học hội mười loại tuyệt học!

Đinh!

Tiêu hao năm vạn Ngũ Hành bổn nguyên, suy diễn ra Tông Sư cấp tuyệt học 《 Hạo Hải Liệt Sơn Ấn 》, giá trị trăm vạn Linh Thạch!