Thái Cổ Kiếm Tôn [C]

Thể loại:Huyền Huyễn
Convert
Giới thiệu:

Tịnh chỉ thanh vân, khí nuốt U Minh. Đại đạo giao thoa, Kiếm Giả độc tôn. Đây là một người cùng một thanh kiếm cố sự! Hồng trần ba ngàn trượng, Lưu Ly nhuộm Thiên Hương. Quần hùng chung tranh giành, Kiếm Tôn chưởng nhợt nhạt. Kiếm đích chân lý, vạn năm bí mật, dùng Huyết Hải Vô Nhai đúc lại đường lên trời, dùng hàng tỉ xương khô lại luyện kiếm đạo kinh sách. Hết thảy đều ở Thái Cổ Kiếm Tôn.