Tất Cả Bạn Gái Đều Muốn Đâm Chết Tôi

Dịch
Giới thiệu:

Xuyên việt tới đây, Hạ Dật bị phú bà giao dịch đâm chết, bị thiếu nữ qua đường đâm chết, bị bạn học nữ trong trường đâm chết, bị em gái hàng xóm đâm chết...
Cũng may là Hạ Dật có một hệ thống công lược, bị đâm chết vẫn có thể tiếp tục gượng dậy.
Từ cô gái bình thường đến công chúa một nước, từ con người đến yêu ma quỷ quái, chuyên gia đâm đầu vào chỗ chết Hạ Dật cảm thấy thật là kích cmn thích.