Ta Có Trăm Vạn Ức Công Đức [C]

Convert
Giới thiệu:

Mới vào Hồng Hoang, hóa thân Hồng Vân, bắt đầu liền đưa trăm vạn ức công đức. Minh bạch nhân quả, trở thành Hồng Quân tọa hạ đại đệ tử, chứng đạo Thánh Nhân, mở đạo trường, thu Long tộc, vạn tiên quy phụ."Tam Hoa Tụ Đỉnh? Hoa nở Cửu phẩm? Ngàn vạn công đức! Mở cho ta!" "Khổng Tuyên, ngươi muốn trảm thi thành thánh? 1000 vạn công đức cầm lấy đi không tạ!" "Nữ Oa muội muội, ngươi công đức không đủ? Ta có!" "Tiểu Đát Kỷ, lão gia cho ngươi 500 vạn công đức, ngươi cho lão gia ấm giường được không?"