Ta Có Mười Vạn Cái Phân Thân [C]

Tác giả:Sở Phi Điểu
Convert
Giới thiệu:

Ta gọi Viên Hổ, ta có mười vạn tám ngàn phân thân.

Ta chỗ có phân thân xếp thành đội ngũ, một hồi tạo thành "Ngưu" chữ, một hồi tạo thành "Bức" chữ.

Ta cảm thấy a, cái thế giới này nhanh không phóng được ta.