Ta Có Một Tòa Vong Giả Điện [C]

Tác giả:Hắc Huyền
Convert
Giới thiệu:

Cẩn thận Ma Vương, chất phác ác linh, Huyết Trì ở bên trong Vân Lý Hài.

Im lặng người ca hát, nhát gan cự nhân, ban ngày ở dưới không đầu thi.

Hư thối tu sĩ, thánh khiết yêu mỵ, sinh cơ dạt dào Tử Chi Quốc.

Thiên Địa đến tối thời điểm, người chết đem hội tụ.

Từ Diễn ở tử lao trong tỉnh lại, bày ở trước mặt cái nan đề thứ nhất là như thế nào ở một đám trong thi thể trổ hết tài năng.