Ta Có Một Tòa Vô Địch Thành [C]

Convert
Giới thiệu:

Trương Đông Vân mang theo một cái Vô Địch Thành hệ thống xuyên việt.

Thân là thành chủ, chỉ cần ở vào Vô Địch Thành trong phạm vi, hắn liền là vô địch.

Bất luận cái gì tồn tại đều không thể tổn thương Trương Đông Vân, mà hắn có thể chúa tể nội thành hết thảy sinh linh sinh tử.

Hơn nữa, cái này tòa thành đem không ngừng thăng cấp, không ngừng mở rộng.

Một thành bao trùm một quốc gia, một thành bao quát thế giới, thẳng đến một thành bao quát Chư Thiên Vạn Giới...

Từ nay về sau, cái thế giới này nghênh đến chính mình duy nhất Chí Tôn, vô thượng chúa tể, tất cả mọi người ba ba, vĩnh viễn giọt thần.