Ta Có Một Cái Tiến Hóa Điểm [C]

Convert
Giới thiệu:

Đinh, ngài tấm gương tiến hóa điểm +1, tiến hóa làm ma kính;

Đinh, ngài bút lông ngỗng tiến hóa điểm +1, tiến hóa làm Mệnh Vận Chi Bút;

Đinh, ngài hoài biểu tiến hóa điểm +1, tiến hóa làm Thời Gian Chi Chung...

Chư Thần sống lại, Thần Quốc lại hiện ra, đi vào thương pháo cùng sắt thép thế giới Tần Nam, dựa vào vô hạn tiến hóa năng lực, bước lên một đoạn phi phàm chi lộ!