Phù Diêu

Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương Quốc Hoa sẽ chọn như thế nào?

Hoặc chọn con đường cũ để hoàn thiện nó hoặc chọn con đường phát triển khác có tương lai hơn?