Minh Tôn [C]

minh-ton-convert
Sưu tầm
Giới thiệu:

Lớn thay là cái gốc trời! Làm cho vạn vật, vạn loài sinh sôi.

Càn nguyên tóm hết Đạo Trời. Tóm thâu Thiên Đạo, khúc nhôi sinh thành.

Rồi ra vũ thí, vân hành, Làm cho vạn vật hình thành đòi nơi.

Thánh Nhân thấu suốt đầu đuôi. Biết sáu giai đoạn cơ trời biến thiên.

Thế là cưỡi sáu rồng thiêng, Vượt muôn biến hóa, băng miền trời mây.

Cơ Trời biến hóa vần xoay, Làm cho vạn vật thêm hay, thêm tình.

Kiện toàn tính mệnh của mình, Giữ gìn toàn vẹn tính lành Trời cho.

Thế là lợi ích không bờ. Thế là vĩnh cửu, thế là lợi trinh.

Thánh nhân vượt trổi chúng sinh. Làm cho muôn nước an bình khắp nơi.

*****************

Đây là một cái thổ dân nhân vật chính người xuyên việt lão gia gia thức tỉnh, bàn tay vàng thành tinh cố sự.

Thể loại Vô hạn lưu Tiên Hiệp.

Cảnh giới : Trúc Cơ, Cảm Ứng, Luyện Khí, Thông Pháp.