Ma Vật Tế Đàn [C]

ma-vat-te-dan-convert
Sưu tầm
Giới thiệu:

Xuyên qua đến cùng Địa Cầu cùng loại nhưng lại Ma Vật hoành hành nguy hiểm thế giới, Phương Bình tại sắp bị Ma Vật xé nát trước kích hoạt Ma Vật tế đàn, đạt được hiến tế Ma Vật thu hoạch được anime nhân vật năng lực cùng thiên phú chuyên môn kỹ năng.

Hiến tế Ma Nhãn Thú, thu hoạch được Trực Tử Ma Nhãn.

Hiến tế Đại Địa Ma Hùng, thu hoạch được Saitama trưởng thành thiên phú.

Hiến tế Ma Viên, thu hoạch được Super Saiyan thiên phú.