Ly Thiên Đại Thánh [C]

ly-thien-dai-thanh
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Chư thiên vạn giới bên trong, hắn siêu thoát hết thảy, không nhận câu thúc tồn tại, được xưng là Đại Thánh.