Ly Thiên Đại Thánh

Ly- thien- dai- thanh
Sưu tầm
Giới thiệu:

Chư thiên vạn giới bên trong, kia siêu thoát hết thảy, không chịu câu thúc tồn tại, bị xưng là đại thánh.