Long Tượng [C]

Convert Truyện Hay

Mời các bạn tham gia thảo luận tại Luận Truyện: Long Tượng - Hắn Từng Là Thiếu Niên
Đề xuất của converter Độ Kiếp Chi Vương [C] Quy Nhất [C] Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên [C] Chiến Dịch Sử Thi [C]
Đọc thêm các truyện mình convert ở đây Truyện Phương convert

Giới thiệu:

Truyện được convert và edit kỹ

Có quần áo lụa là hàng đêm sênh ca sống mơ mơ màng màng,

Có tướng quân chết trận sa trường Vạn Cốt thành khô tọa.

Tư thế hào hùng, giường tre tầm đó, chỉ là nỗi khổ nhân gian.

Triều đình giang hồ, ngươi lừa ta gạt, cuối cùng đất vàng vùi thân.

Chư phật Long tượng, đầy tớ qua sông, có đi không về.