Lâm Uyên Hành [C]

lam-uyen-hanh
Tác giả:Trạch Trư
Convert Truyện Hay

Bàn luận, góp ý, tham gia dịch, xin mời vào: [Thảo Luận] Lâm Uyên Hành - Trạch Trư

Giới thiệu:

Tô Vân như thế nào cũng thật không ngờ, mình sống ở Thiên Môn trấn mấy chục năm, chỉ có chính mình là người.

Hắn càng không nghĩ đến Thiên Môn bên ngoài trấn, phương viên trăm dặm, là lừng lẫy nổi danh không người khu.

Lâm Uyên đi.

Trong đêm tối lâm thâm uyên mà đi, chi bằng giữ vững tinh thần, cẩn thận!