Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên [C]

Tác giả:Tiêu Cẩn Du
Convert Truyện Hay

Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió tại đây:
[Thảo Luận] Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên - Tiêu Cẩn Du
Đề xuất của converter Độ Kiếp Chi Vương [C] Quy Nhất [C] Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên [C] Chiến Dịch Sử Thi [C] Long Tượng [C]

Đọc thêm các truyện mình convert ở đây Truyện Phương convert

Giới thiệu:

Ta là muôn đời nhân gian một kiếm tu, Chư Thiên phía trên đệ nhất tiên.