Khoa - Ma - Mộng giới

Tác giả:Bảo ca
Sáng tác
Giới thiệu:

Chưa biết tới khi nào thì kết thúc
Chẳng biết từ bao giờ sẽ bắt đầu
Đôi khi thấy mình chết đi một lúc
Khi đồng tử chẳng phân biệt sắc mầu

Quyển này sẽ là quyển ít chết chóc nhất truyện . Chúc bạn đọc một cách vui vẻ.