Khấu Đạo [C]

khau-dao
Tác giả:Trùng Mộng
Convert
Giới thiệu:

Người cướp đạo, xâm lược !

Người cướp đạo, tâm cứng như sắt đá, bày ra giữa nước lửa, trời đất không thể ngăn cản, quỷ thần không thể mê hoặc, người đi đường chỗ không thể đi.

Sinh ra không căn cốt, đành phải dùng võ gõ cửa tiên, ý có nghịch xương, chỉ có cướp đạo trường sinh !

CV : Tạm thời có vẻ hay.