Hồng Hoang Nữ Đế

Tác giả:Tệ Bạc
Sưu tầm
Giới thiệu:

Thời điểm vạn giới khai sinh, nàng đã ở đó ngắm nhìn hỗn độn. Thời điểm vạn giới diệt, nàng vẫn y nguyên là người cuối cùng chứng kiến...