Hán Hương [C]

han-huong
Tác giả:Kiết Dữ 2
Convert Hoàn Thành
Giới thiệu:

Chúng ta đã tiếp nhận Tổ Tiên di sản, điều này làm cho Trung Hoa huy hoàng rồi mấy nghìn năm, chúng ta là như thế yên tâm thoải mái, chưa bao giờ nghĩ tới phải về về cái kia tại đốt rẫy gieo hạt trong đau khổ tìm kiếm đường ra thời đại. Trở về chúng ta cực khổ Tổ Tiên, cũng từ trong tìm được cố hương chính thức ý nghĩa, chính là quyển sách muốn nói câu chuyện.