Hắn Đến Từ Địa Ngục

Dịch

Mời các bạn tham gia thảo luận tại [Luận Truyện] Hắn Đến Từ Địa Ngục.

Giới thiệu:

Hắn tên Lương Xuyên, có thể nghe thấy tiếng nói của người chết