Gã Nhân Tiên Này Quá Nghiêm Túc [C]

Convert Truyện Hay Đề Cử
Giới thiệu:

Bán thần thân thể, sánh vai phàm nhân!

Đứng đắn tiên nhân, sơn hải hao thần!