Dữ Đạo Hữu Duyên

Dịch
Giới thiệu:

Bần đạo Trương Nhược Trần, có duyên với tiên, có duyên với trời, có duyên với đạo.