Đông Chu Liệt Quốc

dong-chu-liet-quoc
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

"Ðông Chu Liệt Quốc" bao gồm một thời kỳ lịch sử dài hơn 400 năm (thế kỷ VI, V, IV, III trước công nguyên). Thời kỳ ấy bắt đầu từ khi Bình Vương nhà Chu dời đô sang phía Ðông và kết thúc với cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng. Sử cũng gọi thời kỳ ấy là đời Ðông Chu (chia làm hai giai đoạn là Xuân Thu và Chiến Quốc). Trong lịch sử Trung Hoa, đó là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến phân quyền đến chế độ phong kiến tập quyền (có một thuyết cho rằng đời Xuân Thu còn ở trong chế độ nô lệ). Phùng Mông Long căn cứ chủ yếu vào các sách "Tả Truyện" và "Quốc ngữ" của Tả Khâu Minh và sách "Sử Ký" của Tư Mã Thiên và có tham khảo các sách "Công Dương Truyện" , "Chiến Quốc Sách" và hơn mười bộ sử khác nữa , để biên soạn nên bộ Ðông Chu Liệt Quốc