Đấu La Thiên Bảng, Ngã đích Tam Sinh Võ Hồn Man Bất Trụ liễu [C]

Convert
Giới thiệu:

Chợt có một ngày, một đạo bảng đơn từ trời giáng lâm, cá mặn nằm yên ta ngồi không yên, bởi vì ta tam sinh võ hồn từ đây giấu không được, thiên hạ khiếp sợ.

Đường Tam: Ta thảo, còn tưởng rằng ta song sinh võ hồn đã thực ngưu bức, không nghĩ tới còn có người so với ta càng ngưu bức!

Bỉ Bỉ Đông: Nguyên tưởng rằng ta là khắp thiên hạ gần với thần nhất linh phong hào đấu la, không nghĩ tới còn có người chưa thành thần linh liền so thần linh càng thêm khủng bố!

Chu Trúc Thanh: Nguyên lai hắn lợi hại như vậy!

Link raw 斗罗天榜,我的三生武魂瞒不住了