Đạo Quan Dưỡng Thành Hệ Thống

Sưu tầm
Giới thiệu:

Phật Môn hưng thịnh, Đạo Môn suy thoái.

Đạo Môn Chư Thần vì giải quyết đạo gia hương hỏa vấn đề, mở ra Đạo Môn giúp đỡ người nghèo kế hoạch, quan hệ song song thủ đả tạo « Đạo Quan Dưỡng Thành Hệ Thống » .

Trần Dương, một cái Vô Danh Đạo Quan tiểu đạo sĩ, bị hệ thống chọn trúng, trở thành chấn hưng Đạo Môn tiên phong sứ giả.

"Bắt đầu từ hôm nay, Đạo Môn hưng suy nhiệm vụ, liền giao cho ta!"

Đây là một cái Đạo Quan dưỡng thành cố sự.

✬✬✬ Kelly xuất phẩm lại là linh dị !
✬✬✬ Cầu chấm điểm sau mỗi 50c !
✬✬✬ Cầu buff. cảm ơn !