Đả Xuyên Tây Du Đích Đường Tăng [C]

Convert
Giới thiệu:

Xuyên việt Tây Du, trở thành Đường Tăng, mang theo trò chơi hệ thống, có thể đánh quái thăng cấp, làm rơi đồ, từ nay về sau, Tây Du trên đường yêu quái nhóm nguy hiểm.

Sa Tăng: Đại sư huynh, không tốt rồi, yêu quái lại bị sư phụ bắt đi á.

Đường Tăng: Mấy người các ngươi hôm nay nghe kỹ cho ta, không phải các ngươi bảo hộ vi sư đi Tây Thiên lấy kinh, mà là sư phụ mang theo mấy người các ngươi cản trở biết không? Không có các ngươi, vi sư một người đã sớm đánh tới, ách, đi đến Tây Thiên rồi...