Hàn Thiên Đế [C]

han-thien-de
Tác giả:Phong Tiên
Convert
Giới thiệu:

Trầm luân chín vạn năm, nhất thế nhập phàm trần.
Hoành đao trảm thiên khung, đồ sát chư tiên vực.