Luận truyện: Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc - Hoành Tảo Thiên Nhai