Luận truyện: Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện - Tác giả : Lê Thanh Lâm