Luận truyện: Đại Phụng Đả Canh Nhân - Mại Báo Tiểu Lang Quân - tiên hiệp - số 1 Khởi Điểm

lão nên sắc
lão nên sắc
@110. Converter

Đại Phụng Đả Canh Nhân [C] - Q3 chương 79: Thanh y chặn đường
不当人子=kẻ không đáng làm người/bất đương nhân tử
三无少女=tam vô thiếu nữ (vô tâm, vô khẩu, vô biểu tình) (nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản)
帷帽=mũ có màn che mặt/duy mũ

Đại Phụng Đả Canh Nhân [C] - Q3 chương 78: Phản bội
为书生红袖添香=người đẹp bồi thư sinh đọc sách/vi thư sinh hồng tụ thiêm hương

Đại Phụng Đả Canh Nhân [C] - Q3 chương 77: Lạc Ngọc Hành chết xã hội
白嫖=chơi *** miễn phí/bạch phiêu
女文青=cô gái sách vở, thiếu thực tế/nữ văn thanh
 
Đọc thêm tại: Luận Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân - Mại Báo Tiểu Lang Quân - tiên hiệp - số 1 Khởi Điểm