[Ebook] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ Full Ebook

phamhau1986

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
40
Tu vi
200
PHÀM NHÂN TIÊN GIỚI THIÊN (PNTT 2)

Tác giả:Vong Ngữ
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Bản dịch Full
Link: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (PNTT 2) - Vong Ngữ
Ebook: phamhau1986
Giới thiệu:
Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi
Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển
Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ
Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.


Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, truyền thuyết về một tiểu tử người phàm tu tiên.

Link down: Phàm Nhân Tu Tiên truyện - Tiên Giới Thiên (prc)
 

Top