Thông Báo Báo lương Sưu tầm tháng 1/2020

Status
Not open for further replies.

Dạ Lang Vân

Chân Tiên Hậu Kỳ
Moderator
Tầm Thư Chân Thần
Ngọc
745
Tu vi
2,301
Mức lương sưu tầm tháng 1/2020:

1/ Đả tự: 400 ngọc/chương.

2/ Chương đuổi: 300 ngọc/chương.
Chương đuổi là chương được sưu tầm trong thời hạn không quá 12 giờ kể từ khi nguồn sưu tầm đăng trong danh sách truyện được BQT khuyến khích sưu tầm.
Ví dụ: Chương 1135 truyện Siêu Cấp Gen đăng vào lúc 10 giờ ngày 27/11/2019, sưu tầm chương 1135 này trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 27/11/2019 thì được xem là chương đuổi.

3/ Chương truyện được khuyến khích: 70 ngọc/chương.
Chương truyện khuyến khích là chương của các truyện được BQT khuyến khích sưu tầm, đảm bảo khi hết tháng, chương sưu tầm cuối cùng của truyện cách chương mới nhất của trang nguồn không quá 2 chương.
Ví dụ: Đến 24 giờ ngày 30/11/2019, truyện Siêu Cấp Gen có chương mới nhất là 1135, nếu đến cùng thời gian này, chương sưu tầm cuối cùng ít nhất tới chương 1133 thì toàn bộ chương sưu tầm của truyện này trong tháng sẽ được tính là chương truyện được khuyến khích.

4/ Chương thường: 5 ngọc/chương.
Các trường hợp sau được xem là chương thường: những chương của truyện không nằm trong danh sách khuyến khích sưu tầm; không đạt yêu cầu của chương đuổi và chương truyện khuyến khích.
Ví dụ: Sưu tầm 50 chương từ chương 1 - 50 truyện Siêu Cấp Gen, tuy nằm trong truyện khuyến khích sưu tầm nhưng không thỏa mãn điều kiện "chương sưu tầm cuối cùng của truyện cách chương mới nhất của trang nguồn không quá 2 chương" nên chỉ được trả 5 ngọc/chương.

5/ Thưởng tết: Những chương được đăng vào ngày 23 - 29/01/2020 sẽ được x4 mức lương.

Lưu ý:
- Không báo chi tiết theo mẫu yêu cầu thì sẽ chi trả lương theo mức chương thường.
- Quá ngày 07/02/2020 nhưng chưa báo cáo và fix xong các lỗi sưu tầm sẽ không trả lương cho tháng 1/2020.

Mẫu báo lương:

Tổng lương = đả tự + chương đuổi + chương khuyến khích + chương thường.

A - Đả tự:

TTTruyệnĐã đả tựSố chương
1Phương Trượng - Đất Đen Tỏa Khói Xanh301 - 340, 346 - 35045

Tổng lương đả tự = số chương đả tự x 400

B - Chương đuổi:

TTTruyệnChi tiết chương đuổiSố chương
1Siêu Cấp Gen - Trừ chín Mươi802, 804, 8063

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = số chương sưu đuổi x 300

C - Chương truyện khuyến khích:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Siêu Cấp Gen - Trừ chín Mươi751 - 801, 803, 80553

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = số chương sưu đuổi x 70

D - Chương thường:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Hỗn Độn Lôi Tu - Tả Tự Bản1 - 300300
2Canh Mạnh Bà - Ai Lam1 - 3737

Tổng lương sưu tầm chương thường = số chương x 5
 
Last edited:

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
Báo lương Sưu tầm tháng 01/2020

Vì có thêm phần báo lương Thưởng tết nên khá dài, phải cho vào spoiler.
I. Ngày 01 - 22/01/2019 và Ngày 30 - 31/01/2020:

A - Đả tự: Không có.

B - Chương đuổi:

TT
Truyện
Chi tiết chương đuổi
Số chương
1​
Q8C49 - C68, Q9C1 - C4​
24​
2​
318 - 322​
5​
3​
69 - 89​
21​
4​
69 - 80, 85-86​
14​
5​
571 - 573​
3​
6​
271 - 288​
18​
7​
2514 - 2539​
26​
8​
106 - 111​
6​
9​
Q5C45 - C74, Q6C1 - C4​
34​
10​
Q31C31 - C51​
21​
11​
79 - 82​
4​
12​
968 - 972​
5​
13​
376 - 394​
19​
14​
185 - 190​
6​
15​
1174 - 1179​
6​
16​
Q5C20 - C23​
4​
17​
798 - 801​
4​
18​
1038 - 1062, 1165​
27​
19​
227 - 242​
16​
20​
425 - 430​
6​
21​
Q4C102 - C118​
17​
22​
2547​
1​

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = (24 + 5 + 21 + 14 + 3 + 18 + 26 + 6 + 34 + 21 + 4 + 5 + 19 + 6 + 6 + 4 + 4 + 27 + 16 + 6 + 17 + 1) x 300 = 287 x 300 = 86,100 Ngọc.

C - Chương truyện khuyến khích:


Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích = (68 + 68 + 427 + 20 + 78 + 25 + 58 + 188 + 20 + 20) x 70 = 972 x 70 = 68,040 Ngọc.

D - Chương thường: Không có

Tổng lương ngày thường = 86100 + 68040 = 154,140 Ngọc.

II. Ngày 23 - 29/01/2020 (Thưởng tết):

A - Đả tự:

TT
Truyện
Đã đả tự
Số chương
1​
310 - 453​
144​

Tổng lương đả tự (Thưởng tết) = 144 x 400 = 57,600 Ngọc.

B - Chương đuổi:


Tổng lương sưu tầm chương đuổi (Thưởng tết) = (4 + 4 + 6 + 13 + 14 + 13 + 49 + 11 + 2 + 4 + 13 + 2 + 16 + 5 + 6 + 5) x 300 = 167 x 300 = 50,100 Ngọc.

C - Chương truyện khuyến khích:

TT
Truyện
Chi tiết
Số chương
1​
1564 - 2383​
820​
2​
1 - 566​
566​
3​
1 - 264​
264​
4​
1 - 92​
92​
5​
21 - 2513 (Nhảy chương 2123, 2170)​
2491​
6​
1 - 326​
326​
7​
1 - 1645​
1645​
8​
26 - 954​
928​
9​
1 - 989 (3 chương ngoại truyện)​
992​
10​
1 - 173​
173​
11​
635 - 1169​
535​
12​
1 - 1171​
1171​
13​
1 - 62​
62​
14​
1 - 415​
415​
15​
1 - 784 (2 chương 344)​
786​
16​
1671 - 2397 (Nhảy chương 1741)​
726​
17​
1 - 210 (Truyện được đánh số chia chương)​
210​
18​
1 - 420​
420​
19​
1 - 2541 (4C ngoại truyện, nhảy C561)​
2544​
20​
477 - 2051 (Nhảy 10 chương: 1603-1612, 1984)​
1565​
21​
21 - 1335 (Nhảy chương 57)​
1314​
22​
Q1C1 - C110, Q2C1 - C1050 (Nhảy 4 chương 585-588)​
1156​
23​
21 - 1076​
1056​

Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích (Thưởng tết) = (820 + 566 + 264 + 92 + 2491 + 326 + 1645 + 928 + 992 + 173 + 535 + 1171 + 62 + 415 + 786 + 726 + 210 + 420 + 2544 + 1565 + 1314 + 1156 + 1056) x 70 = 20257 x 70 = 1,417,990 Ngọc.

D - Chương thường: Không có

Tổng lương ngày tết = (57600 + 50100 + 1417990) x 4 = 1525690 x 4 = 6,102,760 Ngọc.

:hoa::hoa::hoa::hoa::hoa:

Tổng lương = Tổng lương ngày thường + Tổng lương ngày tết = 154140 + 6102760 = 6,256,900 Ngọc.

 
Last edited:

KenBen

Hóa Thần Hậu Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
24,683
Tu vi
499
Báo lương Sưu tầm tháng 01/2020

Vì có thêm phần báo lương Thưởng tết nên khá dài, phải cho vào spoiler.
I. Ngày 01 - 22/01/2019 và Ngày 30 - 31/01/2020:

A - Đả tự: Không có.

B - Chương đuổi:


TT
Truyện
Chi tiết chương đuổi
Số chương
1​
Q8C49 - C68, Q9C1 - C4​
24​
2​
318 - 322​
5​
3​
69 - 89​
21​
4​
69 - 80, 85-86​
14​
5​
571 - 573​
3​
6​
271 - 288​
18​
7​
2514 - 2539​
26​
8​
106 - 111​
6​
9​
Q5C45 - C74, Q6C1 - C4​
34​
10​
Q31C31 - C51​
21​
11​
79 - 82​
4​
12​
968 - 972​
5​
13​
376 - 394​
19​
14​
185 - 190​
6​
15​
1174 - 1179​
6​
16​
Q5C20 - C23​
4​
17​
798 - 801​
4​
18​
1038 - 1062, 1165​
27​
19​
227 - 242​
16​
20​
425 - 430​
6​
21​
Q4C102 - C118​
17​
16​
2547​
1​

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = (24 + 5 + 21 + 14 + 3 + 18 + 26 + 6 + 34 + 21 + 4 + 5 + 19 + 6 + 6 + 4 + 4 + 27 + 16 + 6 + 17 + 1) x 300 = 287 x 300 = 86,100 Ngọc.

C - Chương truyện khuyến khích:


Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích = (68 + 68 + 427 + 20 + 78 + 25 + 58 + 188 + 20 + 20) x 70 = 972 x 70 = 68,040 Ngọc.

D - Chương thường: Không có

Tổng lương ngày thường = 86100 + 68040 = 154,140 Ngọc.

II. Ngày 23 - 29/01/2020 (Thưởng tết):

A - Đả tự:

TT
Truyện
Đã đả tự
Số chương
1​
310 - 453​
144​

Tổng lương đả tự (Thưởng tết) = 144 x 400 = 57,600 Ngọc.

B - Chương đuổi:


Tổng lương sưu tầm chương đuổi (Thưởng tết) = (4 + 4 + 6 + 13 + 14 + 13 + 49 + 11 + 2 + 4 + 13 + 2 + 16 + 5 + 6 + 5) x 300 = 167 x 300 = 50,100 Ngọc.

C - Chương truyện khuyến khích:

TT
Truyện
Chi tiết
Số chương
1​
1564 - 2383​
820​
2​
1 - 566​
566​
3​
1 - 264​
264​
4​
1 - 92​
92​
5​
21 - 2513 (Nhảy chương 2123, 2170)​
2491​
6​
1 - 326​
326​
7​
1 - 1645​
1645​
8​
26 - 954​
928​
9​
1 - 989 (3 chương ngoại truyện)​
992​
10​
1 - 173​
173​
11​
635 - 1169​
535​
12​
1 - 1171​
1171​
13​
1 - 62​
62​
14​
1 - 415​
415​
15​
1 - 784 (2 chương 344)​
786​
16​
1671 - 2397 (Nhảy chương 1741)​
726​
17​
1 - 210 (Truyện được đánh số chia chương)​
210​
18​
1 - 420​
420​
19​
1 - 2541 (4C ngoại truyện, nhảy C561)​
2544​
20​
477 - 2051 (Nhảy 10 chương: 1603-1612, 1984)​
1565​
21​
21 - 1335 (Nhảy chương 57)​
1314​
22​
Q1C1 - C110, Q2C1 - C1050 (Nhảy 4 chương 585-588)​
1156​
23​
21 - 1076​
1056​

Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích (Thưởng tết) = (820 + 566 + 264 + 92 + 2491 + 326 + 1645 + 928 + 992 + 173 + 535 + 1171 + 62 + 415 + 786 + 726 + 210 + 420 + 2544 + 1565 + 1314 + 1156 + 1056) x 70 = 20257 x 70 = 1,417,990 Ngọc.

D - Chương thường: Không có

Tổng lương ngày tết = (57600 + 50100 + 1417990) x 4 = 1525690 x 4 = 6,102,760 Ngọc.

:hoa::hoa::hoa::hoa::hoa:

Tổng lương = Tổng lương ngày thường + Tổng lương ngày tết = 154140 + 6102760 = 6,256,900 Ngọc.

@Ái Phiêu Diêu phu quân ở đây này :10:
 

sói già đơn độc

Hóa Thần Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
403
Tu vi
412
Báo lương Sưu tầm tháng 01/2020

Vì có thêm phần báo lương Thưởng tết nên khá dài, phải cho vào spoiler.
I. Ngày 01 - 22/01/2019 và Ngày 30 - 31/01/2020:

A - Đả tự: Không có.

B - Chương đuổi:


TT
Truyện
Chi tiết chương đuổi
Số chương
1​
Q8C49 - C68, Q9C1 - C4​
24​
2​
318 - 322​
5​
3​
69 - 89​
21​
4​
69 - 80, 85-86​
14​
5​
571 - 573​
3​
6​
271 - 288​
18​
7​
2514 - 2539​
26​
8​
106 - 111​
6​
9​
Q5C45 - C74, Q6C1 - C4​
34​
10​
Q31C31 - C51​
21​
11​
79 - 82​
4​
12​
968 - 972​
5​
13​
376 - 394​
19​
14​
185 - 190​
6​
15​
1174 - 1179​
6​
16​
Q5C20 - C23​
4​
17​
798 - 801​
4​
18​
1038 - 1062, 1165​
27​
19​
227 - 242​
16​
20​
425 - 430​
6​
21​
Q4C102 - C118​
17​
22​
2547​
1​

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = (24 + 5 + 21 + 14 + 3 + 18 + 26 + 6 + 34 + 21 + 4 + 5 + 19 + 6 + 6 + 4 + 4 + 27 + 16 + 6 + 17 + 1) x 300 = 287 x 300 = 86,100 Ngọc.

C - Chương truyện khuyến khích:


Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích = (68 + 68 + 427 + 20 + 78 + 25 + 58 + 188 + 20 + 20) x 70 = 972 x 70 = 68,040 Ngọc.

D - Chương thường: Không có

Tổng lương ngày thường = 86100 + 68040 = 154,140 Ngọc.

II. Ngày 23 - 29/01/2020 (Thưởng tết):

A - Đả tự:

TT
Truyện
Đã đả tự
Số chương
1​
310 - 453​
144​

Tổng lương đả tự (Thưởng tết) = 144 x 400 = 57,600 Ngọc.

B - Chương đuổi:


Tổng lương sưu tầm chương đuổi (Thưởng tết) = (4 + 4 + 6 + 13 + 14 + 13 + 49 + 11 + 2 + 4 + 13 + 2 + 16 + 5 + 6 + 5) x 300 = 167 x 300 = 50,100 Ngọc.

C - Chương truyện khuyến khích:

TT
Truyện
Chi tiết
Số chương
1​
1564 - 2383​
820​
2​
1 - 566​
566​
3​
1 - 264​
264​
4​
1 - 92​
92​
5​
21 - 2513 (Nhảy chương 2123, 2170)​
2491​
6​
1 - 326​
326​
7​
1 - 1645​
1645​
8​
26 - 954​
928​
9​
1 - 989 (3 chương ngoại truyện)​
992​
10​
1 - 173​
173​
11​
635 - 1169​
535​
12​
1 - 1171​
1171​
13​
1 - 62​
62​
14​
1 - 415​
415​
15​
1 - 784 (2 chương 344)​
786​
16​
1671 - 2397 (Nhảy chương 1741)​
726​
17​
1 - 210 (Truyện được đánh số chia chương)​
210​
18​
1 - 420​
420​
19​
1 - 2541 (4C ngoại truyện, nhảy C561)​
2544​
20​
477 - 2051 (Nhảy 10 chương: 1603-1612, 1984)​
1565​
21​
21 - 1335 (Nhảy chương 57)​
1314​
22​
Q1C1 - C110, Q2C1 - C1050 (Nhảy 4 chương 585-588)​
1156​
23​
21 - 1076​
1056​

Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích (Thưởng tết) = (820 + 566 + 264 + 92 + 2491 + 326 + 1645 + 928 + 992 + 173 + 535 + 1171 + 62 + 415 + 786 + 726 + 210 + 420 + 2544 + 1565 + 1314 + 1156 + 1056) x 70 = 20257 x 70 = 1,417,990 Ngọc.

D - Chương thường: Không có

Tổng lương ngày tết = (57600 + 50100 + 1417990) x 4 = 1525690 x 4 = 6,102,760 Ngọc.

:hoa::hoa::hoa::hoa::hoa:

Tổng lương = Tổng lương ngày thường + Tổng lương ngày tết = 154140 + 6102760 = 6,256,900 Ngọc.

ai lấy đĩa bay của ổng trả cho ổng về.
 

Dạ Lang Vân

Chân Tiên Hậu Kỳ
Moderator
Tầm Thư Chân Thần
Ngọc
745
Tu vi
2,301
Báo lương Sưu tầm tháng 01/2020

Vì có thêm phần báo lương Thưởng tết nên khá dài, phải cho vào spoiler.
I. Ngày 01 - 22/01/2019 và Ngày 30 - 31/01/2020:

A - Đả tự: Không có.

B - Chương đuổi:


TT
Truyện
Chi tiết chương đuổi
Số chương
1​
Q8C49 - C68, Q9C1 - C4​
24​
2​
318 - 322​
5​
3​
69 - 89​
21​
4​
69 - 80, 85-86​
14​
5​
571 - 573​
3​
6​
271 - 288​
18​
7​
2514 - 2539​
26​
8​
106 - 111​
6​
9​
Q5C45 - C74, Q6C1 - C4​
34​
10​
Q31C31 - C51​
21​
11​
79 - 82​
4​
12​
968 - 972​
5​
13​
376 - 394​
19​
14​
185 - 190​
6​
15​
1174 - 1179​
6​
16​
Q5C20 - C23​
4​
17​
798 - 801​
4​
18​
1038 - 1062, 1165​
27​
19​
227 - 242​
16​
20​
425 - 430​
6​
21​
Q4C102 - C118​
17​
22​
2547​
1​

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = (24 + 5 + 21 + 14 + 3 + 18 + 26 + 6 + 34 + 21 + 4 + 5 + 19 + 6 + 6 + 4 + 4 + 27 + 16 + 6 + 17 + 1) x 300 = 287 x 300 = 86,100 Ngọc.

C - Chương truyện khuyến khích:


Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích = (68 + 68 + 427 + 20 + 78 + 25 + 58 + 188 + 20 + 20) x 70 = 972 x 70 = 68,040 Ngọc.

D - Chương thường: Không có

Tổng lương ngày thường = 86100 + 68040 = 154,140 Ngọc.

II. Ngày 23 - 29/01/2020 (Thưởng tết):

A - Đả tự:

TT
Truyện
Đã đả tự
Số chương
1​
310 - 453​
144​

Tổng lương đả tự (Thưởng tết) = 144 x 400 = 57,600 Ngọc.

B - Chương đuổi:


Tổng lương sưu tầm chương đuổi (Thưởng tết) = (4 + 4 + 6 + 13 + 14 + 13 + 49 + 11 + 2 + 4 + 13 + 2 + 16 + 5 + 6 + 5) x 300 = 167 x 300 = 50,100 Ngọc.

C - Chương truyện khuyến khích:

TT
Truyện
Chi tiết
Số chương
1​
1564 - 2383​
820​
2​
1 - 566​
566​
3​
1 - 264​
264​
4​
1 - 92​
92​
5​
21 - 2513 (Nhảy chương 2123, 2170)​
2491​
6​
1 - 326​
326​
7​
1 - 1645​
1645​
8​
26 - 954​
928​
9​
1 - 989 (3 chương ngoại truyện)​
992​
10​
1 - 173​
173​
11​
635 - 1169​
535​
12​
1 - 1171​
1171​
13​
1 - 62​
62​
14​
1 - 415​
415​
15​
1 - 784 (2 chương 344)​
786​
16​
1671 - 2397 (Nhảy chương 1741)​
726​
17​
1 - 210 (Truyện được đánh số chia chương)​
210​
18​
1 - 420​
420​
19​
1 - 2541 (4C ngoại truyện, nhảy C561)​
2544​
20​
477 - 2051 (Nhảy 10 chương: 1603-1612, 1984)​
1565​
21​
21 - 1335 (Nhảy chương 57)​
1314​
22​
Q1C1 - C110, Q2C1 - C1050 (Nhảy 4 chương 585-588)​
1156​
23​
21 - 1076​
1056​

Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích (Thưởng tết) = (820 + 566 + 264 + 92 + 2491 + 326 + 1645 + 928 + 992 + 173 + 535 + 1171 + 62 + 415 + 786 + 726 + 210 + 420 + 2544 + 1565 + 1314 + 1156 + 1056) x 70 = 20257 x 70 = 1,417,990 Ngọc.

D - Chương thường: Không có

Tổng lương ngày tết = (57600 + 50100 + 1417990) x 4 = 1525690 x 4 = 6,102,760 Ngọc.

:hoa::hoa::hoa::hoa::hoa:

Tổng lương = Tổng lương ngày thường + Tổng lương ngày tết = 154140 + 6102760 = 6,256,900 Ngọc.

Ta mới kiểm tra vài bộ thì thấy vẫn chưa có info. Nếu lão muốn để nhập info hàng loạt thì hãy vào nhờ nhập đi nhé. Để mod có thời gian nhập info cho lão.
 
Status
Not open for further replies.

Top