[Dịch] Thay đổi lương, thưởng - áp dụng từ tháng 11/2019

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
89.187,44
Tu vi
0,00
Ý đệ là, không phải đệ bảo là x2 hay x3 ngọc, mà là cái khung cũ đã thưởng cho 5 vị trí, thì cái mới cũng thưởng 5 vị trí ấy mà
Khung cũ trước tháng 8 cũng chỉ có top 3, hiện tại convert và sưu tầm cũng chỉ áp dụng cho top 3 thôi đệ, nếu bên dịch top 5 mà 2 mảng kia chỉ có top 3 thì không ổn.
 
Top