[Dịch] Đăng ký tít Dịch Giả

Mink

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
27.854,77
Tu vi
1,00
Tên nick: Mink
Cấp độ dịch giả: Bích Ngọc Dịch Giả Thái Tuế
Tít đang mang: Không.
Chứng cứ chứng minh.
Em báo danh để được set dịch giả thái tuế.
Hoàng đình: chương 26-28, chương 53-57, chương 93-94, chương 101-102, chương 104-105, chương 111-115.
Link truyện: Hoàng Đình - Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Rung động chương 14.
Link truyện: Rung Động - Thái Hậu Quy Lai
Tổng 20 chương.
Tag mod @Nguyên Anh @Vong Mạng
 

Top