Luận truyện: Đại Bát Hầu - Giáp Ngư Bất Thị Quy - Tiên hiệp (Top 10 View last month)

†Ares†
†Ares†
Trả lương tháng 2/2020

STT
Dịch / Biên
Chương dịch
Chương biên
Ngọc nhận
1​
@†Ares†
5​
9​
3750​
2​
@alreii
5​
-​
5000​
3​
@Mink
3​
-​
3000​
4​
@gautruc01
1​
-​
1000​
5​
@Spring_Bird
-​
5​
1250​
Note:
01 chương dịch = 1000 ngọc
01 chương biên = 250 ngọc
Trường hợp người biên không phải nick †Ares† , thực nhận 1 chương dịch = 1000-250 = 750 ngọc
 
Đọc thêm tại: Luận Truyện Đại Bát Hầu - Giáp Ngư Bất Thị Quy - Tiên hiệp (Top 10 View last month)