Luận Truyện [Lầu 2] Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền - 一言通天 - Lâm Lang Đảo

trucnb

Phàm Nhân
Ngọc
48,75
Tu vi
0,00
Nhất Ngôn Thông Thiên 一言通天
Tác giả : Hắc Huyền
Thể loại : Tiên hiệpLink : http://www.qidian.com/Book/1003715102.aspx
"Thiên có cửu trọng, địa có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu Lục Đạo cư trú, ta từng đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp Tứ Hải, tam sinh tình cố gắng hết sức, hai đời vì tiên, chỉ nguyện Nhất Ngôn Thông Thiên!
Ta là heo, Từ Ngôn như thế nói, ta không nuốt cám bã, chỉ ăn Long Hổ."
 
Top