DBCH Nơi Soát Lỗi Cho Những Chương Truyện Dịch

Mèo Bụng Phệ

Phàm Nhân
Ngọc
188,518
Tu vi
0
+ Kiếm Lai, Chương 2: Mở cửa
+ Phần lỗi:
cây Hòe già cành xum xuê
- cành lá
đưa tay lách qua bộ râu xồm xoám
- xồm xoàm

+ Mình thấy bạn dịch đang để nghề của main lúc đầu là học việc "đốt chế đồ cho triều đình" tại "hầm lò".
Theo mình có thể gọi "hầm lò" là "lò gốm" để tránh hiểu nhầm sang lò than như ở Quảng Ninh.
"Đốt chế đồ cho triều đình" = "làm đồ gốm tiến vua" hoặc "gốm ngự"
+ Tag @Diệp Tu
 

Top