Chú Ý Báo chương lĩnh lương dịch tháng 05/2017

Tiểu Hắc

Kim Đan Hậu Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
8,614
Tu vi
173
Nhất Niệm Vĩnh Hằng: 95 chương (420-468, 748-792, 799)

Link chi tiết: https://bachngocsach.com/reader/chitiet/103973?page=4

@Tiểu Hắc: 13 5/6 chương: 441-442, 448-452, 466-468, 769, 1/3 779, 1/2 789, 791, 792.

@Tiểu Băng: 32 chương: 420-430, 432-440, 443-447, 453, 455, 457, 459, 463-465.

@Liêu Doanh: 17 5/6 chương: 461-462, 751, 753, 1/2 754, 755, 1/2 757, 759, 761, 1/2 763, 1/2 764, 765, 767, 771, 775, 777, 1/3 779, 781, 783, 787.

@tu tại chợ: 19 1/3 chương: 454, 456, 458, 460, 1/2 750, 752, 1/2 754, 756, 1/2 757, 1/2 760, 1/2 762, 766, 1/2 768, 1/2 770, 1/2 772, 774, 776, 778, 1/3 779, 780, 1/2 782, 784, 1/2 786, 788, 1/2 789, 1/2 790.

@Hippopotamus: 10 chương: 748, 749, 1/2 760, 758, 1/2 760, 1/2 762, 1/2 763, 1/2 764, 1/2 768, 1/2 770, 1/2 772, 1/2 773, 1/2 782, 785, 1/2 786, 1/2 790.

@Sò Điệp: 1 chương: 431

@manutd: 1 chương: 799

13 5/6 + 32 + 17 5/6 + 19 1/3 + 10 + 1 + 1 = 95 chương.
Hại não quá :015:
 
Last edited:

Đình Phong

Thăng Tiên Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
13,427
Tu vi
1,731
Thư Kiếm Trường An: 40 chương (thuộc q3)

@Đình Phong: 14 chương
13, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 38, 43, 49

@Tiểu Nhiễm: 20 chương
12, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48

@Mạn Mạn: 3 chương
10, 29, 39

@TNCE: 1 chương 20

@Spring_Bird : 1 chương 37

@chichiro: 1 chương 11

https://bachngocsach.com/reader/thu-kiem-truong-an/rtcu
https://bachngocsach.com/reader/thu-kiem-truong-an/twik

cảm ơn thơ ký @Tiểu Nhiễm tổng kết nhé:9::9:
 
Last edited:

Hippopotamus

Nguyên Anh Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
282
Nhất Niệm Vĩnh Hằng: 95 chương (420-468, 748-792, 799)

Link chi tiết: https://bachngocsach.com/reader/chitiet/103973?page=4

@Tiểu Hắc: 13 5/6 chương: 441-442, 448-452, 466-468, 769, 1/3 779, 1/2 789, 791, 792.

@Tiểu Băng: 32 chương: 420-430, 432-440, 443-447, 453, 455, 457, 459, 463-465.

@Liêu Doanh: 17 5/6 chương: 461-462, 751, 753, 1/2 754, 755, 1/2 757, 759, 761, 1/2 763, 1/2 764, 765, 767, 771, 775, 777, 1/3 779, 781, 783, 787.

@tu tại chợ: 19 1/3 chương: 454, 456, 458, 460, 1/2 750, 752, 1/2 754, 756, 1/2 757, 1/2 760, 1/2 762, 766, 1/2 768, 1/2 770, 1/2 772, 774, 776, 778, 1/3 779, 780, 1/2 782, 784, 1/2 786, 788, 1/2 789, 1/2 790.

@Hippopotamus: 10 chương: 748, 749, 1/2 760, 758, 1/2 760, 1/2 762, 1/2 763, 1/2 764, 1/2 768, 1/2 770, 1/2 772, 1/2 773, 1/2 782, 785, 1/2 786, 1/2 790.

@Sò Điệp: 1 chương: 431

@manutd: 1 chương: 799

13 5/6 + 32 + 17 5/6 + 19 1/3 + 10 + 1 + 1 = 95 chương.
Hại não quá :015:
Khổ Q. Chưởng môn quá :cuoichet:
 

†Ares†

Kim Tiên Sơ Kỳ
Ngọc
957
Tu vi
2,556

Top