Trùng Khải Mạt Thế - Cổ Hi

Theo độc giả, tiến độ dịch của truyện như thế nào?

 • Nhanh

  Votes: 1 6.3%
 • Vừa

  Votes: 3 18.8%
 • Chậm

  Votes: 12 75.0%

 • Total voters
  16
 • Poll closed .

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Top