Trùng Khải Mạt Thế - Cổ Hi

Theo độc giả, tiến độ dịch của truyện như thế nào?

 • Nhanh

  Votes: 1 6.3%
 • Vừa

  Votes: 3 18.8%
 • Chậm

  Votes: 12 75.0%

 • Total voters
  16
 • Poll closed .

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Chu Cường

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
337

Top